Skip to main content

Baggrund for strandkkrabbeprojektet

 Strandkrabben og dens parasitfauna i Limfjorden.

Et modelstudie af en invasiv marin art i dens ”home range”

 

Baggrund

Arter introduceret til fremmede geografiske områder er ofte i stand til at fortrænge lokale arter og optræde i meget tætte bestande. Ifølge IUCN er sådanne ”invasive” arter sammen med habitat fragmentering den væsentligste årsag til at arter uddør på global basis. Med den stadigt stigende trafik mellem verdensdelene synes problemet derfor kun at accelerere. Forståelse for denne udvikling kræver viden om de mekanismer, der sætter nogen - men ikke alle arter i stand til at invadere fremmede områder. De fleste nyere studier har undersøgt biologien af invasive arter i de invaderede områder. Men det er nu erkendt, at en forståelse af arterne i deres oprindelsesområde (home range) er helt essentiel for at forklare deres succes i det fremmede. Sådanne studier er endnu sjældne og for invasive, marine arter stort set manglende. En af hovedhypoteserne for invasive arters spredning i fremmede miljøer er ”parasite escape”: at de har formået at etablere sig uden deres normale belastning af parasitter, der ellers på afgørende vis kan virke regulerende for populationens størrelse. En undersøgelse af ”home range” må derfor også omfatte den invasive arts associerede fauna af parasitter. 

Strandkrabben som invasiv art.Carcinus maenas er et eksempel på en invasiv marin art, som har medført store og alvorlige forandringer, hvor den har etableret sig uden for sit naturlige udbredelsesområde i NV Europa. Den forekommer nu i enorme populationer i Nordamerika (både øst- og vestkyst), Sydafrika, Tasmanien og Australien. Dens spredning studeres intenst i disse områder, herunder effekten på fiskerimæssigt værdifulde muslinger (1). C. maenas har i oprindelsesområdet en række parasitter, som potentielt kunne være vigtige bestands-regulerende faktorer, bl.a. rodkrebsen Sacculina carcini, der er en parasitisk kastrator og  forekommer med meget høje prevalenser . Der findes en betydelig viden om C. maenas’ parasitters specifikke biologi, ikke mindst for S. carcini takket være ansøgergruppens indsats. Men en kvantitativ undersøgelse af parasit-belastningens betydning for C. maenas populationer er ikke gennemført nogetsteds i verden.

formål:– at erhverve et dybtgående kendskab til række populationsdynamiske og parasitologiske forhold hos en betydende invasiv, marin art i dens oprindelsesområde. Som modelart benyttes strandkrabben Carsinus maenas i Limfjorden.